Bútorkészítés - árajánlatkérés

Bútorasztalos - Egyedi konyhabútor - Bútorkészítés

Egyedi bútor - beépített konyhabútor - Egyedi beépített szekrény Egyedi konyhabútor készítés

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat/Tájékoztató

 

1. A Szabályzat/Tájékoztató célja, hatálya:

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Korán Bútorkészítő és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató) által üzemeltett www.koranbutor.hu weboldal, illetve az Adatkezelő/Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi rendelkezéseiben meghatározott elvárásoknak. Jelen Szabályzat a weboldalon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit is tartalmazza.

Szolgáltató neve: Korán Bútorkészítő és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 242. VII./45.

Telephely: 1222. Budapest, Tóth József utca 15-17.

Adószáma: 14983513-2-43

Cégjegyzék száma: 01-09-928874

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Korán Attila János ügyvezető

Telefonszám: 06-20/96-52-392

E-mail cím: info@koranbutor.hu

 

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Snep Andrea e. v.
Székhelye: 1034 Budapest Zápor utca 10/a

E-mail: info@webmancs.hu

 

Jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint az ajánlatkéréssel vagy üzenetküldéssel fogadják el a jelen Szabályzatot.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. Felhasználó köteles folyamatosan ellenőrizni a weboldalt, hogy az esetleges változásokról és a hatályos rendelkezésekről tudomást szerezzen.

2. Definíciók, fogalom értelmezések:

 

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

 

Jelen esetben Adatkezelőnek minősül:

Korán Bútorkészítő és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 242. VII./45..; Adószáma14983513-2-43; Cégjegyzék száma: 01-09-928874; Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban Adatkezelő.

Adatkezelő Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság. Adatkezelő a weboldal üzemeltetője, mely konyhabútorgyártást és annak kereskedelmét végzi.

2.3. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó lehet:

 

Snep Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 1034 Budapest Zápor utca 10/a.),
E-mail ügyfélszolgálat: info@webmancs.hu

Adatfeldolgozó a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan kizárólag informatikai szolgáltatásokat biztosít. A Snep Andrea e.v. által végzett adatkezelési tevékenységre a vállalkozó saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

 

2.4. Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, illetve a honlapot használja, és ennek keretében megadja a lentebb, a 3. pontban felsorolt adatait.

 

2.5. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapokon.

 

2.6. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.koranbutor.hu internetes oldal.

 

2.7. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

2.8. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

2.9 .közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 

2.10. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.11. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2.13. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.15. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.16. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.17. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.18. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

2.21. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre és annak időtartama:

 

3.1. Az Adatkezelő két esetben kezel adatokat a szolgáltatás nyújtása során: árajánlat, illetve egyéb információ kérése kapcsán, valamint a bútor megrendelése esetén.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

3.2. A weboldalon (www.koranbutor.hu) lehetőség van az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 

- teljes név,
- cégnév,
- e-mail cím,
- telefonszám.

Ezen adatkezelés időtartama: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a kapcsolati űrlapon keresztül elküldött levelében megadott személyes adatainak törlését kérje az info@koranbutor.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A kapcsolati űrlapon keresztül leadott email-t 15 (tizenöt) napon belül töröljük a rendszerünkből. Az árajánlatkérés során kötelezően megadott személyes adatok kezelés mindaddig tart, amíg a Felhasználó nem kéri annak törlését.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot, valamint a megrendelés adatait külön jogszabályi kötelezettsége (szavatosság, jótállás) teljesítése céljából archivált formában 3 (három) évig megőrzi. Az Ügyfelek/Felhasználók adatait abban az esetben, ha 3 (három) évig nem lépnek kapcsolatba, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésre álló adatokat megsemmisíti.

3.3. Az adott szolgáltatás (bútor) megrendelésére lehetőség van: e-mail útján, telefonon vagy személyesen a 1116 Budapest, Fehérvári út 202. sz. alatt található üzlethelyiségben.

 

Ennek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

- megrendelő (Cég) neve,

- E-mail cím,

- telefonszám,

- szállítási cím,

- számlázási és postázási név és cím,

- adószám.

 

A személyesen kitöltött Megrendelő lap esetében Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét a kezelt adatok körére, illetve tudnivalóira, ennek tárgyában külön adatkezelési nyilatkozat kerül aláírásra.

 

3.4. Iratok, számlák megőrzésével kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A számlákat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat – jogszabályi kötelezettség miatt – az Adatkezelő legalább nyolc évig megőrzi. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 (ötven) év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 (öt) év.

 

3.5. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával személyes adatokat nem tárol.

 

3.6. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

 

3.7 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt (pl. üzenetet, levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

4. Az Adatkezelés célja, jogalapja:

 

4.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 

  • kapcsolattartás a Felhasználóval a Weboldalon történő árajánlatkérő űrlap kitöltése által, azon célból, hogy így az Adatkezelő célzottan tudjon eljuttatni információkat, képeket;
  • a Weboldalon keresztül leadott árajánlatkérések nyilvántartása és teljesítése;
  • a megrendelt bútorok Felhasználók részére történő kézbesítése;
  • a megrendelések vonatkozásában a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

 

4.2. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

4.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő által adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.

 

5. Adatkezelés elvei és módja

 

5.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

 

5.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

5.3. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

5.4. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

 

6.1 Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát. Ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára  hozzáférést. Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az info@koranbutor.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 

6.2 Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Személyes adatmódosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A személyes adatok helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését bármikor írásban, a info@koranbutor.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti a Felhasználó.

 

6.3 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha 1.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy 2.) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint 3.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatok törlését bármikor írásban, a info@koranbutor.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti a Felhasználó. Az adatok törlését az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül elvégzi. Az Adatkezelő a regisztráció törléséig kezeli a személyes adatokat.

 

6.4. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 1.) ha a személyes adatok  kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; 2.) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy 3.) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

7. Adatfeldolgozás

 

7.1 Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Szabályzat 2.3. pontjában nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe.

 

7.2. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

 

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

 

7.4. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

 

8. Külső szolgáltatók

 

8.1. Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Szabályzatban rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Szabályzat keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

 

9. Adattovábbítás lehetősége:

 

9.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

9.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhely szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását, részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben, ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, - azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett - átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

9.3.  Továbbított adatok köre: név, e-mailcím, telefonszám, cégnév, számlázási és postázási cím, adószám. Adattovábbítás célja: e-mail küldés, sms küldés, telefonos megkeresés, illetve bútormegrendelés.

 

9.4.  Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztos biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

 

 

10. Adatkezelési Tájékoztató/Szabályzat módosítása:

 

10.1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

10.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos  rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

 

11.1.  A Felhasználók bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az info@koranbutor.hu e-mail címre küldött levéllel, Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

 

11.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

11.3.  A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. május 25.

Módosítva (egységes szerkezetbe foglalva): Budapest, 2019. május 03.